Algemeen Nieuws

De voorzichtige start werd gegeven op 5 juni 1963, toen enkele gepensioneerden onder het voorzitterschap van Jozef Strik en secretaris Jozef Jans de koppen bij elkaar staken en voorlopig bij grote broer Antwerpen  gingen aanleunen, om dan definitief op 17 juni 1965 tot Kring van gepensioneerden groep Hasselt te worden opgericht.
Op 3 februari 2016 werd, op de algemene vergadering, de naam van de kring gewijzigd in:
""Kring Senioren KBC Limburg"".

Het eerste bestuur was als volgt samengesteld:

Voorzitter:              Jules Papy
Ondervoorzitter:    Frans Corbeel
Secretaris:             Jozef Jans

Nadien volgden als voorzitter: Martin Verstegen, Mariette Jansen, Hubert Joris, Frans Smolders, Hilda Deferme en Nico Cleuren.
De huidige voorzitter is: Rita DE GREEVE.

Het bestuur is samengesteld uit minstens 6 personen, waaronder een voorzitter en een ondervoorzitter,  een secretaris en een penningmeester. Zij worden gekozen voor een periode van ten hoogste 3 jaar. 
De mandaten zijn hernieuwbaar, doch elk bestuurslid zal evenwel zijn mandaat definitief ter beschikking  stellen op de Algemene vergadering die volgt op zijn 75ste verjaardag. De jaarlijkse Algemene vergadering  van onze kring heeft plaats op de eerste woensdag van de maand februari.

Het bestuur vergadert tweemaandelijks maar kan bij speciale gelegenheden op gelijk welk tijdstip worden bijeengeroepen.

De kring heeft tot doel de verbondenheid tussen de leden levendig te houden en te verstevigen en bij te dragen tot de verwezenlijking van hun morele, sociale en culturele belangen. 

Ter verwezenlijking hiervan worden de volgende activiteiten georganiseerd: sociaal dienstbetoon, lezingen, culturele manifestaties, daguitstappen, wandelingen, fietstochten, meerdaagse reis, beleggingsdenkclub, kringkoor,  jaarlijks diner, jaarlijkse Eucharistieviering voor de overleden kringleden en de nieuwjaarsontmoeting.
De kring kan tevens occasioneel medewerking verlenen aan acties opgezet door de VZW Sociaal Fonds KBC ten  voordele van de  gepensioneerden/senioren Groep KBC.
 


 

Ook interessant

Algemeen Nieuws

Documenten in verband met een ongevalsaangifte

Algemeen Nieuws

KBC - De sportlijn

Algemeen Nieuws

Mededeling